Pogoji za licenčne podatke


V0721-01

EUROTAXOVI POGOJI ZA LICENČNE PODATKE

EUROTAX DATA LICENSING TERMS

Ti licenčni pogoji (v nadaljevanju: „licenčna pogodba“) urejajo uporabo podatkov in naročniških razmerij (v nadaljevanju: produkti) družbe Eurotax d.o.o.  (v nadaljevanju „Eurotax“) s strankami.

These licence terms (the “Licence Agreement”) govern the use by Customer of the data products and subscriptions (“Products”) of Eurotax d.o.o.  (“Eurotax”).

1. NAROČILA

1. ORDERS  

1.1  Stranka lahko naroči produkte tako, da poda pisno, z njegovim podpisom opremljeno naročilo na Eurotaxovi naročilnici ali (če je to na voljo) izpolni formular na Eurotaxovih spletnih straneh (v nadaljevanju: „naročilnica“). Naročila mora družba Eurotax potrditi. Eurotax lahko potrdi naročilo tako, da odobri dostop do produktov. Ta licenčna pogodba in vsi drugi dokumenti, ki so navedeni na naročilnici, se štejejo, da so sestavni del odobrenega naročila, ter so kot taki merodajni in zavezujoči. Vse druge določbe in pogoji iz naročila stranke ali drugih dokumentov stranke, ki niso izrecno navedeni v tej licenčni pogodbi, nimajo nobenega pravnega učinka.

1.1   Customer may order Products by placing written, signed orders on a local Eurotax order form, or by placing orders via order-entry tools (where available) on Eurotax web sites (each, an “Order”).  Orders are subject to acceptance by Eurotax. Eurotax may accept an order by providing access to Products.  Accepted orders will be deemed to incorporate and be subject to this Licence Agreement, as well as any other documentation referenced in the Order.  All other terms and conditions contained in any Customer purchase order or other document not expressly referenced in this Licence Agreement will have no effect.

2. DOSTOP DO PRODUKTOV 

2. ACCESS TO PRODUCTS 

2.1   Z odprtjem računa za stranko, dostopnimi podatki ali drugimi možnostmi dostopa do produktov, družba Eurotax stranki daje dostop do produktov pod pogojem, da stranka izpolnjuje oz. upošteva pogoje, določene v tej licenčni pogodbi. Z uporabo produktov stranka soglaša, da bo delovala skladno s to licenčno pogodbo kot tudi z vsemi drugimi dokumenti, ki so navedeni v pripadajočem naročilu.

2.1   In providing Customer with an account, any access credentials or other access to EurotaxProducts, Eurotax grants access to the Products subject to Customer complying with the terms specified in this Licence Agreement. By using the Products, Customer agrees to comply with and be bound by this Licence Agreement, and any other documentation referenced in the particular Order.

2.2   Eurotax lahko kadarkoli umakne splošno razpoložljivost nekega produkta v obdobju veljavnosti te licenčne pogodbe in ga v takšnem primeru po svoji izbiri bodisi (i) nadomesti z alternativnim produktom ali pa zadevne podatke zagotovi prek drugega medija, pod pogojem, da nadomestni produkt ali nadomestni medij stranki v osnovi omogočata enake možnosti koriščenja podatkov, ali pa (ii) v zvezi z umaknjenim produktom sorazmerno povrne znesek nadomestila.

2.2   Eurotax may, at any time during the term of this Licence Agreement, withdraw a Product from general availability and, at Eurotax’s option, either (i) replace it with an alternative product or deliver the applicable data through an alternative medium, provided that the replacement product or medium shall deliver materially the same capability and/ or data to the Customer; or (ii) provide a pro rata refund of the Fee relating to the withdrawn Product.

3. IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN PLAČILO

3. INVOICING AND PAYMENT  

3.1   Eurotax stranki zaračuna vse v naročilnici navedene cene. Računi zapadejo v plačilo v 30 dneh po datumu izstavitve vsakega računa v valuti, ki je navedena na naročilnici. Od cen se zaračunajo DDV in vsi drugi morebitni davki ali dajatve, ki gredo v breme stranke.

3.1   Eurotax shall invoice the Customer all prices specified in the Order. Invoices are payable within 30 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the Order. Prices are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.

3.2   V primeru zamude s plačilom na strani stranke si Eurotax pridržuje pravico, da (i) stranki zaračuna upravljavske in bančne stroške, skupaj z obrestmi (tako do kot tudi po izdaji sodne odločbe) v višini 4 % na mesec oziroma po najvišji zakonsko dopustni stopnji, odvisno od tega, katera stopnja je višja, in sicer od datuma zapadlosti računa do njegovega dejanskega plačila; (ii) da stranki ukine vse podeljene licence do prejema polnega plačila; (iii) da zadrži dobavo vseh nadaljnjih posodobitev ali dostop do produktov, dokler niso poravnani vsi zapadli zneski, in/ali (iv) da odpove licenčno pogodbo.

3.2  If Customer fails to make any payment when due Eurotax reserves the right to: (i) charge Customer  any administration and bank charges, and interest (as well after as before judgment) from the due date until payment at the rate of 4% per month or the maximum rate permitted by law, whichever is the greater; (ii) suspend any and all licences granted to Customer until it has made payment in full; (iii) withhold delivery of any further Updates or access to Products until such time as all arrears have been settled; and/or (iv) terminate the Licence Agreement.

3.3   Eurotax ima pravico do zvišanja cen enkrat letno na dan podaljšanja licenčne pogodbe, če je stranko najmanj 90 dni pred potekom trenutnega obdobja veljavnosti licenčne pogodbe pisno obvestil o tem in kolikor stranka ni pisno odstopila od licenčne pogodbe v roku najmanj 60 dni pred iztekom trenutnega naročniškega leta, z učinkom po koncu obdobja veljavnosti. Ne glede na to ter vedno na podlagi pisnega obvestila in ob upoštevanju trimesečnega odpovednega roka ima Eurotax pravico, da kadarkoli poviša vsa nadomestila za VIN in/ali podatkovne storitve  WLTP v primeru, da je zadevni podizvajalec vozil zvišal svojo ceno za vpoglede v VIN in/ali podatkovne storitve WLTP v odnosu do družbe Eurotax.

3.3   Eurotax shall be entitled to increase prices at yearly intervals on each anniversary of the Licence Agreement, if it notifies Customer in writing, at least 90 days before the expiry of the then-current term of the Licence Agreement, and Customer does not give written notice of termination of the contract at least 60 days before the end of the current subscription year, such termination to take effect at expiry of the then current term.  Notwithstanding the foregoing, and subject always to 3 months’ written notice, Eurotax shall be entitled to increase any fees for VIN and/ or WLTP data services at any time in the event that any applicable vehicle manufacturer increases its fees for VIN look-ups and/ or WLTP data services to Eurotax.

4. ZAUPNE INFORMACIJE  

4. CONFIDENTIAL INFORMATION   

4.1  Vse poslovne informacije, ki jih da na razpolago družba Eurotax, se štejejo za zaupne informacije. Stranka je dolžna ob upoštevanju dejstva, da je dopustna samo v naročilu navedena uporaba: (i) varovati zaupnost produktov in vseh z njim povezanih informacij ter omejiti dostop do produktov na tiste svoje zaposlene, pooblaščence in podizvajalce, ki morajo biti z njimi seznanjeni; (ii) družbo Eurotax nemudoma obvestiti, če izve o nepooblaščeni uporabi ali nepooblaščenem dostopu do produktov ali zaupnih informacij s strani tretjih oseb; (iii) sprejeti vse potrebne korake za zaščito zaupnih informacij ali pravic intelektualne lastnine družbe Eurotax do produktov; in (iv) sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za to, da se upoštevajo določbe tega 4. člena na strani njenih zaposlenih, pooblaščencev in podizvajalcev.

4.1  Any and all business-related information provided by Eurotax shall be deemed to be confidential information. Subject only to the Permitted Use specified in the Order, Customer shall: (i) keep Products and any information contained therein confidential and limit access to Products to those of its employees, agents and sub-contractors who have a need to know; (ii) notify Eurotax immediately if it becomes aware of any unauthorised use of or access to any Products or confidential information by any third party; (iii) take all steps necessary to protect the confidential information or Intellectual Property Rights of Eurotax in Products; and (iv) take all such steps as are necessary to ensure compliance by its employees, agents and sub-contractors with the provisions of this clause 4.

5. PODATKOVNA LICENCA

5. DATA LICENCE

5.1   Pod pogojem, da so bile poravnane vse veljavne cene in upoštevane določbe iz 5. člena te pogodbe kot tudi vsi drugi licenčni pogoji in omejitve glede na pripadajoči opis produkta, družba Eurotax stranki podeljuje neekskluzivno in neprenosljivo  licenco, ki ne omogoča podlicenciranja, za uporabo produktov in dokumentacije, ki se daje na voljo v okviru te licenčne pogodbe, in sicer za interne poslovne namene stranke znotraj navedenega obsega in za trajanje veljavnosti licenčne pogodbe. Takšni interni poslovni nameni vključujejo tudi uporabo posameznih podatkovnih izvlečkov za določena vozila skupaj s tretjimi strankami, pri čemer stranka takšnim tretjim strankam ne bo dovolila drugega dostopa do bistvenih ali celovitih delov produkta ali s tem povezanih podatkovnih baz. Z izjemo omejenih licenčnih pravic, ki jih izrecno podeljuje ta licenčna pogodba, si družba Eurotax pridržuje vse pravice v zvezi s produkti in dokumentacijo, prav tako tudi do vseh sprememb takšnih produktov, vključno z lastninsko pravico, pravicami intelektualne lastnine ter drugimi pravicami in interesi.

5.1   Subject to payment of all applicable Prices and compliance with the terms of this clause 5 and any other licence terms and restrictions in the applicable product description, Eurotax grants Customer a non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable licence to use Products and documentation provided under this Licence Agreement for Customer’s internal business purposes at the indicated capacity levels for the duration of the Licence Agreement. Such internal business purposes shall include the sharing of individual data extracts relating to specific vehicles to its third party customers, but Customer shall not otherwise allow access in any way to substantial or whole parts of the Product or related databases. Except for the limited licence rights expressly granted in this Licence Agreement, Eurotax reserves all rights in and to the Products and documentation and any modifications thereto, including title, ownership, intellectual property rights, and any other rights and interests.

5.2   Če se produkti dajo na voljo prek spleta ali spletne aplikacijske platforme, lahko stranka do produkta dostopa in ga uporablja na več napravah ali prek več strežnikov, dokler v nekem trenutku ni bilo preseženo določeno število licenc ali opredeljeni obseg za produkt.

5.2   Where Products are delivered through an online access or web application platform Customer may access and use the Product on multiple devices or one or more servers, so long as the specified number of licences or volumes for the Product are not exceeded at any given time.

5.3  Če se produkti zagotavljajo kot surovi podatki v »flat/ploskem« formatu prek (S)FTP ali e-pošte, lahko stranka integrira in uporabi vsako kopijo produkta na platformi/platformah stranke, navedeni(-h) na naročilnici, pod pogojem, kolikor s strani Eurotaxa ni bilo drugače pisno dogovorjeno, da stranka (i) produkta ne uporablja na dodatnih platformah ali sistemih; (ii) produkta ne uporablja v večjem obsegu na svoji platformi/svojih platformah brez predhodnega pisnega soglasja Eurotaxa in brez plačila vseh veljavnih licenčnin; ali da stranka (iii) ne dovoli uporabe s strani drugih povezanih podjetij ali tretjih oseb.

5.3   Where Products are delivered as raw data in a flat format via (S)FTP or email, Customer may incorporate and use each copy of the Product on the Customer Platform(s) specified in the Order provided that, unless otherwise agreed in writing by Eurotax, Customer does not (i) use the Product on any additional platforms or systems; (ii) use the Product on the Customer Platform(s) with a larger volume without Eurotax’s prior written consent and payment of any applicable licence fees; or (iii) permit use by any other related or third party entity.

5.4   Če se produkti dajo na voljo prek spletne storitve, lahko stranka dostopa do takšnih produktov v okviru količinskih omejitev, ki so navedene na naročilnici. Vsakršna uporaba, ki presega dogovorjeni obseg, se zaračuna po stopnjah nadomestila iz naročila, ki veljajo za dodatne transakcije; oziroma, če takšne stopnje niso navedene, po trenutnih standardnih Eurotaxovih cenah za takšne transakcije. Stranka se zavezuje, da bo upoštevala vse zahteve glede integracije, kakor so navedene v trenutno razpoložljivi in veljavni dokumentaciji o integracijah. Transakcije prek spletne storitve se lahko nanašajo samo na posamezna vozila. Masovne poizvedbe niso dopustne.

5.4   Where Products are delivered via a web service, Customer may access the Products subject to any volume limits specified in the Order. Any usage in excess of any agreed volumes will be charged at the additional transaction fee rates specified in the Order, or if none are specified, Eurotax’s then current standard pricing for such transactions. Customer shall comply with any integration requirements specified in any applicable integration documentation provided by Eurotax from time to time. Web Service transactions may only refer to individual vehicles. Bulk queries are not permitted.

5.5   Stranka soglaša s tem, (i) da produktov ne bo dekompilirala, razdruževala ali vzvratno razvijala; (ii) da ne bo spreminjala, prilagajala ali ustvarila derivativnih produktov na podlagi podatkov ali dokumentacije; (iii) da produktov ne bo integrirala v druge programe razen tistih, ki so izrecno navedeni v dokumentaciji; (iv) da produktov ali dokumentacije ne bo koristila, kopirala, prodajala, podlicencirala, dajala v najem, posojala, dodelila, odstopila, prenesla ali drugače dala na voljo, razen kolikor to licenčna pogodba izrecno dopušča; (v) da ne bo razširjala, razkrila ali dovolila uporabe produktov ali dokumentacije, ne glede na format, prek storitve time sharing, servisnih mest, omrežij ali z drugimi sredstvi, ki v dokumentaciji niso predvidena, oziroma (vi) da prej navedena dejanja ne bo dovolila tretjim osebam ali k njim spodbujala tretje osebe.

5.5   Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing. 

5.6   Pravice do slik z vozili ima njihov ustvarjalec ali imetnik pravic. Eurotax stranki ne podeljuje nobenih pravic do uporabe takšnih slik; v povezavi s slikami je storitev Eurotaxa omejena na  zagotavljanje linkov med produkti in slikami. Takšni linki se lahko uporabljajo samo v povezavi s produkti in samo na spletu, brez izdelav drugih reprodukcij, razen začasnih kopij v cache spominu. Vsaka drugačna uporaba slik v elektronskih sporočilih (mailings) ali v tiskovinah je prepovedana. Eurotax lahko povezave do slik v vsakem trenutku umakne. Če imetnik pravic do slik tako zahteva, se prekine vsakršna nadaljnja uporaba linkov s strani stranke. V takšnem primeru bo Eurotax po svoji presoji poskušal stranki dati na voljo druge slike.

5.6   Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Eurotax grants to Customer no rights to use such images; Eurotax’s service in relation to images is limited to providing a link from the Products to the images. Such links may only be used in conjunction with the Products and only online without undertaking any reproductions, other than necessary transitory copies in the cache memory. Further use of the images in electronic mailings or printed materials is prohibited. Eurotax may withdraw the links to the images at any time, and any further use of the links by Customer must cease if the image rightsholder so requires. In such circumstances, Eurotax will at its sole discretion attempt to make other images available to Customer.

5.7   Stranka lahko izdela določeno število arhivskih in varnostnih (backup) kopij produktov in dokumentacije pod pogojem, da takšne kopije vsebujejo vse zaznamke o avtorskih pravicah, imena in logotipe.

5.7   Customer may create a reasonable number of archival and backup copies of the Products and documentation, provided all proprietary rights notices, names and logos are duplicated on such copies. 

5.8   Eurotax (ali eden od Eurotax zastopnikov ali strokovnih svetovalcev, ki je zavezan k poklicni molčečnosti) je upravičen, da na podlagi ustreznega predhodnega obvestila stopi v prostore stranke  med njenim delovnim časom, da bi preveril vse računalniške sisteme in naprave ter kopiral vse zapise ali druge informacije na vseh medijih, kakor je to smiselno potrebno, ob dolžnem upoštevanju varovanja zaupnosti napram tretjim osebam, da bi tako preveril zagotavljanje skladnosti z licenčno pogodbo na strani stranke. V primeru, da je bila pri stranki odkrita večja kršitev, ima Eurotax pravico, da stroške revizije vključno z morebitnimi odškodninami izterja od stranke.

5.8   Eurotax (or any of its representatives or professional advisers, who are bound by professional obligations of confidentiality) shall have the right, on providing reasonable notice to Customer, to enter Customer’s premises during business hours and use all computer systems and facilities for the purpose of inspecting and copying any records or other information in any medium as reasonably necessary to monitor Customer’s compliance with the Licence Agreement, subject to Customer’s obligations of confidentiality to third parties. In the event of material non-compliance by Customer being detected, Eurotax shall be entitled to recover the costs of the audit, in addition to any other damages which may be recoverable.

6. OBRAMBA IN OPROSTITEV ODGOVORNOSTI V PRIMERU KRŠITEV PRAVIC TRETJIH OSEB

6.  INFRINGEMENT DEFENCE AND INDEMNIFICATION 

6.1  Eurotax jamči, na produkti ne kršijo pravic intelektualne lastnine morebitnih tretjih oseb. Eurotax izjavlja, da bo stranko oprostil vsakršne odgovornosti iz naslova zahtevkov tretjih oseb  zaradi kršitve zgoraj navedenega jamstva družbe, in jo izvzel od plačila odškodnine, kakor je bila dogovorjena s takšnim tretjimi osebami, pod pogojem, da (i) stranka družbo Eurotax obvesti o vseh takšnih zahtevkih takoj, ko je o njih izvedela; in (ii) da stranka družbi Eurotax prepusti obrambo takšnega zahtevka, pri čemer  Eurotaxu nudi vso podporo, ki jo z vidika izvedbe takšne obrambe (na stroške družbe) Eurotax lahko zahteva.

6.1   Eurotax warrants that Products do not infringe any Intellectual Property Rights of any third party. Eurotax agrees to indemnify and hold Customer harmless from and against any damages awarded or agreed to be paid to any third party arising out of Eurotax’s breach of the foregoing warranty, provided that (i) Customer gives notice to Eurotax of any such claim forthwith upon becoming aware of it; and (ii) Customer gives Eurotax sole conduct of the defence to any such claim and gives to Eurotax such assistance as it shall reasonably require (at the expense of Eurotax) in respect of the conduct of the said defence.

6.2  V primeru takšne kršitve Eurotax stranki na lastne stroške zagotovi, da lahko z vidika zagotavljanja pravic, ki so dogovorjene s to pogodbo, še naprej uporablja produkte, oziroma da takšne produkte Eurotax spremeni ali nadomesti na lastne stroške na način, da uresničevanje pravic v okviru te licenčne pogodbe s strani stranke ne predstavlja več nobene kršitve. Pravna sredstva, predvidena v točkah 6.1 in 6.2 so edina pravna sredstva, ki so na voljo stranki, nato pa Eurotax v odnosu do stranke ne nosi več nobene druge odgovornosti.

6.2   In the event of such a breach, Eurotax may, at its expense, procure for Customer the right to continue exercising the rights granted hereunder with respect to Products or replace or modify Products at Eurotax’s sole expense to make Customer’s exercise of its rights under the Licence Agreement non-infringing. The remedies foreseen in clauses 6.1 and 6.2 shall be the sole remedies available to Customer and Eurotax shall have no further liability to Customer.

7. JAMSTVA IN OMEJITVE

7.  WARRANTIES AND LIMITATIONS

7.1     Obstoj napak mora stranka dokazati. Eurotax je v primeru uveljavljanja napak sam upravičen, da določi način reševanja zahtevka.

7.1   The existence of defects must be proven by Customer. Eurotax is entitled to determine the type of warranty remedy itself.

7.2     Eurotax jamči, (i) da so bili produkti izdelani z ustreznim strokovnim znanjem, z vso dolžno skrbnostjo in ob upoštevanju dobre poslovne prakse. Stranka priznava, da bo Eurotax pri oceni trenutnih vrednosti in napovedi prihodnjih vrednosti ali zagotavljanju drugih informacij uporabil ustrezno strokovno znanje in izkušnje, pri čemer pa ne jamči za točnost, pravilnost ali popolnost posameznih vrednosti in podatkov, ki naj jih stranka obravnava zgolj kot priporočene vrednosti; (ii) da bo Eurotax med trajanjem veljavnosti licenčne pogodbe poskušal pravočasno obveščati o vseh napakah, ki so bile odkrite v Eurotaxovih produktih, po potrebi z ustreznim popravkom v naslednji načrtovani izdaji ali posodobitvi Eurotaxovih produktov.

7.2   Eurotax warrants that (i) Products have been compiled using reasonable skill and care in accordance with good industry practice.  Customer acknowledges that when estimating present and forecasting future values or providing any other information, Eurotax will use reasonable skill and care, but that Eurotax does not warrant the accuracy, completeness, or correctness of any particular values or data which Customer shall treat as guiding indications only;  (ii) it will during the term of the Licence Agreement use reasonable endeavours to correct any errors notified to it in Products promptly, where appropriate by including a correction in the next scheduled release or Update of Eurotax Products;

7.3     Eurotax ne daje nobenega jamstva za (i) brezhibnost informacij ali (ii) podatkov, ki jih zagotovijo tretje osebe in se vgradijo v Eurotax produkte, temveč zagotavlja, da se je Eurotax z najboljšimi močmi trudil, da bi takšne informacije pravilno kopiral ali uvozil iz prvotnega vira. Pri tehničnih napakah v produktih bo družba Eurotax na podlagi obvestila, poslanega v skladu z licenčno pogodbo, naprej preučila napako in bo v primeru, da je težavo mogoče replicirati, ali je napako tudi sicer Eurotax kot tako priznal, sprejela ukrepe, za katere meni, da so primerni za odpravo težave.

7.3   Eurotax gives no warranty as to (i) freedom from defects of information or (ii) data supplied by third parties and incorporated by Eurotax into Products and warrants only that it has used reasonable endeavours to copy or import such information correctly from its original source; In the event of any technical error in the Products, subject to being notified in accordance with the Licence Agreement, Eurotax will investigate the error and, if the issue can be replicated or otherwise confirmed by Eurotax as an error, Eurotax will take such action as it considers appropriate in the circumstances to remedy the situation.

7.4 Jamstva, ki so podane v tej licenčni pogodbi, izključujejo in se uporabljajo namesto vseh drugih jamstev, pogojev, zagotovil in obveznosti, ki jih bodisi narekujejo predpisi običaji in trgovinske uzance, poslovne prakse ali pa so predmet tihega dogovora, ter se nanašajo na kakovost, lastnosti in uporabljivost produktov.

7.4 The warranties set out in this Licence Agreement are exclusive of and in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations implied by statute, custom, trade usage, course of dealing or otherwise which relate to the quality, condition and fitness for any purpose of Products.

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

8. LIMITATION OF LIABILITY 

8.1     Ta 8. člen pogodbe se nanaša na odgovornost družbe Eurotax (vključno z odgovornostjo za dejanja in opustitev dejanj njegovih zaposlenih, pooblaščencev in podizvajalcev) za vse kršitve Eurotaxovih pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz licenčne pogodbe, ali drugih zagotovil, izjav, nedovoljenih dejanj ali opustitev, vključno z malomarnostjo, kot tudi za druge oblike odgovornosti, pri čemer se stranko opozori, da je zlasti pozorna na 8. člen te pogodbe.

8.1   This clause 8 applies to Eurotax’s liability (including any liability for the acts and omissions of its employees, agents and sub-contractors) in respect of any breach of its contractual obligations arising under any Licence Agreement and any representation, statement or tortious act or omission including negligence and any other form of liability, and Customer’s attention is in particular drawn to the provisions of this clause 8.

8.2    Omejitev odgovornosti Eurotaxa v odnosu do stranke ne velja v primeru (i) smrti osebe ali osebne poškodbe, nastale zaradi malomarnosti na strani Eurotaxa; (ii) goljufije; (iii) namernega ali hudo malomarnega ravnanja; (iv) kršitve jamstva iz točke  6.1; ali (v) v vseh drugih zadevah, za katere odgovornost ne more biti omejena na podlagi kogentnih predpisov.

8.2   Eurotax’s liability to Customer will not be limited for (i) death or personal injury resulting from Eurotax’s negligence, (ii) fraud, (iii) wilful default or gross negligence (iv) a breach of the warranty in clause 6.1 or (v) any other matter for which liability cannot as a matter of applicable mandatory law be limited.

8.3     Celotna odgovornost Eurotaxa je s pridržkom točke 8.2 omejena na znesek, ki je enak celotnemu znesku plačanih ali zapadlih nadomestil za zadevni produkt v obdobju 12 mesecev, v katerem je takšna odgovornost nastala.

8.3   Subject to clause 8.2, Eurotax’s entire liability shall be limited to an amount equal to the aggregate of the Fee paid or due to be paid for the Product concerned in respect of the 12 month period in which the liability arose.

8.4    S pridržkom točke 8.2 Eurotax v odnosu do stranke ne jamči za (i) izgubljeni dobiček ali posel, pričakovane, vendar nerealizirane prihranke, izgubo dobrega imena, podatkov ali druge vrste izgube; ali (ii) za kakršnokoli drugo posebno, posledično ali posredno izgubo/škodo, kar v vsakem primeru vključuje tudi izgubo ali škodo, ki je stranki nastala zaradi tožbe, vložene s strani tretje osebe, pa tudi takrat, kadar je bila takšna izguba predvidljiva ali je Eurotax stranko opozoril na možnost njenega nastanka.

8.4   Subject to clause 8.2 Eurotax shall not be liable to Customer for (i) any loss of profits, business, anticipated savings, goodwill, data or other such loss; or (ii) any type of special indirect or consequential loss or damage; in each case including loss or damage suffered by Customer as a result of an action brought by a third party and even if such loss was reasonably foreseeable or Eurotax had been advised of the possibility of Customer incurring the same.

8.5     Eurotaxa v povezavi s to licenčno pogodbo ali njenim predmetom lahko odgovarja samo stranki, ni pa odgovoren nobenim tretjim osebam.

8.5   Eurotax will not be liable to any person other than Customer in connection with this Licence Agreement or its subject-matter.

9. VELJAVNO PRAVO

9. GOVERNING LAW 

9.1    Vsi spori, ki izhajajo iz ali v povezavi s to licenčno pogodbo, vključno s tistimi, ki se nanašajo na njen obstoj ali neobstoj, se izključno rešujejo pred pristojnim sodiščem v Ljubljani. Kraj izpolnitve je Ljubljana. Za to licenčno pogodbo se uporablja slovensko pravo ob izključitvi Dunajske koncencije o mednarodni prodaji blaga.

9.1   All disputes arising out of this Licence Agreement, including those relating to its existence or non-existence, shall be decided on in accordance with the exclusive jurisdiction of the court having jurisdiction in commercial matters in Ljubljana. Place of fulfillment is Ljubljana. This Licence Agreement is exclusively subject to the law of the Republic of Slovenia excluding the UN sales law.

10. TRAJANJE IN PRENEHANJE POGODBE

10. TERMINATION 

10.1   Ta licenčna pogodba začne veljati na datum sklenitve in, kolikor pri naročilu ni bilo drugače navedeno, prvotno velja 12 mesecev, nato pa se vedno podaljša za nadaljnje obdobje 12 mesecev. Vsaka pogodbena stranka lahko licenčno pogodbo odpove z učinkom ob koncu trenutnega obdobja veljavnosti tako, da drugi stranki poda pisno odpoved ob upoštevanju odpovednega roka najmanj 60 dni pred potekom trenutnega obdobja veljavnosti.

10.1 The Licence Agreement shall enter into force on the Commencement Date and unless otherwise specified in the Order shall have an initial duration of 12 months, continuing in force thereafter for further periods of twelve months. Either party may terminate the Licence Agreement with effect from the end of the then-current period by giving the other party written notice of such termination not less than 60 days before the expiry of the then-current period.

10.2   Licenčno pogodbo je mogoče odpovedati s pisnim obvestilom brez odpovednega roka: (i) s strani Eurotaxa, kadar stranka po pisnem opominu v roku 30 dni po datumu valute ni poravnala vseh zneskov ali drugih zapadlih obveznosti, ki jih ima do Eurotaxa; (ii) s strani ene ali druge pogodbene stranke, kadar je nasprotna stranka bistveno kršila določbe licenčne pogodbe in takšne kršitve (kolikor gre za kršitev, ki jo je mogoče odpraviti) ni odpravila v roku 30 dni po tem, ko je bila k temu pisno pozvana; (iii) s strani ene ali druge pogodbene stranke, kadar nasprotna stranka ne more poravnati svojih dolgov ali v primeru, ko je bil za celoto ali del njenega premoženja imenovan skrbnik, stečajni upravitelj, upravitelj, likvidacijski upravitelj ali primerljiva oseba ali kadar je bil vložen predlog za začetek stečajnega ali kakšnega drugega postopka insolventnosti nasprotne stranke ali če so bili sprejeti drugi ukrepi v tem smislu; in (iv) s strani Eurotaxa, kadar stranka krši licenčne pogoje iz te licenčne pogodbe in ne odpravi vseh kršitev licenčnih omejitev ali restrikcij v roku desetih (10) delovnih dni po datumu prejema ustrezno utemeljenega pisnega opozorila.

10.2 The Licence Agreement may be terminated by notice in writing forthwith: (i) by Eurotax, if Customer, having been sent a written reminder, fails to pay any sums payable under the Licence Agreement or any other debt due to Eurotax within 30 days after the due date; (ii) by either party if the other commits any material breach of any term of the Licence Agreement which (in the case of a breach capable of being remedied) shall not have been remedied within 30 days of a written request to remedy the same; (iii) by either party if the other shall be unable to pay its debts or if a trustee, bankruptcy administrator, administrator, liquidator or similar officer is appointed in respect of all or any part of the business or assets of the other or if a proposal has been taken to initiate bankruptcy procedure or any the other insolvency proceedings of the counterparty or if other measures have been taken in this regard;; and (iv) by Eurotax, if Customer breaches any of the licence terms under this Licence Agreement, and has not within ten (10) business days of the date of a reasonably detailed written notice, cured all breaches of licence limitations or restrictions.    

10.3  Prekinitev licenčne pogodbe ne posega v druge pravice ali pravna sredstva, ki pripadajo pogodbeni stranki s to pogodbo ali po zakonu, prav tako nanjo ne vplivajo druge pridobljene pravice ali natečene obveznosti neke stranke, uveljavitev ali nadaljnja veljavnost neke določbe te pogodbe, ki je začela veljati ob ali po takšni odpovedi bodisi izrecno ali molče in se še naprej uporablja, kar med drugim vključuje, a ni omejeno na 4. člen te pogodbe, ki še naprej ostaja v veljavi tudi po prenehanju licenčne pogodbe s strani katerekoli od pogodbenih strank.

10.3   Any termination of the Licence Agreement shall be without prejudice to any other rights or remedies a Party may be entitled to hereunder or at law and shall not affect any accrued rights or liabilities of either Party nor the coming into or continuance in force of any provision hereof which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such termination which shall include without limitation clause 4 which shall survive termination of the Licence Agreement by either Party.

10.4   Stranka je v primeru produktov za uporabo skupaj z računalniško opremo dolžna v roku sedmih (7) dni po prenehanju licenčne pogodbe (kar vključuje prenehanje licence za uporabo varnostnih kopij) po lastni izbiri Eurotaxa bodisi vrniti vse pripadajoče kopije produktov, ki so v njeni lasti ali pod njenim nadzorom, ali pa jih uničiti, pri čemer mora pooblaščena oseba stranke pisno obvesti Eurotax, da je stranka izpolnila to svojo dolžnost.

10.4 Within 7 days of the termination of the Licence Agreement (which shall include termination of the licence to use any back-up copies) Customer shall in the case of Products for use with computer equipment at Eurotax sole option either return or destroy all such copies of Products in its possession or control and a duly authorised officer of Customer shall certify in writing to Eurotax that Customer has complied with this obligation.

11. VARSTVO PODATKOV

11. DATA PROTECTION

11.1 Obe stranki morata izpolnjevati vse veljavne zahteve iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679) ter vse nacionalne izvedbene  zakone, uredbe in sekundarno zakonodajo v trenutno veljavni spremenjeni ali posodobljeni različici (v nadaljevanju: “zakonodaja o varstvu podatkov“). 11. člen te pogodbe se uporablja poleg dolžnosti, ki jih imata pogodbeni stranki  v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, pri čemer ta člen nikakor ne oprosti, nadomesti ali odpravlja takšnih obveznosti.

11.1    Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 11 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

11.2 Pogodbeni stranki ugotavljata, da za je namene zakonodaje o varstvu podatkov stranka upravljavec podatkov, Eurotax pa obdelovalec podatkov (pri čemer se oba pojma, t. j. upravljavec in obdelovalec podatkov, uporabljata v pomenu, kakor jima ga pripisuje zakonodaja o varstvu podatkov).

11.2    The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Eurotax is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

11.3 Stranka je dolžna zagotoviti, da ima vsa potrebna in ustrezna soglasja in navodila za zakoniti prenos osebnih podatkov (v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov) družbi Eurotax za celotno trajanje in namen te pogodbe, tudi za primer vnosa osebnih podatkov (kar vključuje, vendar ni omejeno na vnos podatkov o stranki, registrske številke vozila (VRM) ali identifikacijske številke vozila (VIN)) v Eurotaxove produkte s strani stranke za namene poizvedovanja po podatkih iz Eurotaxovih produktov ali drugače v okviru uporabe Eurotaxovih produktov. Stranka Eurotaxu ne bo posredovala nobenih posebnih vrst osebnih podatkov (kakor jih določa zakonodaja o varstvu podatkov). Stranka bo družbo Eurotax oprostila vseh zahtevkov iz naslova kršitve teh obveznosti.

11.3    The Customer will ensure that it has all necessary appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation)to Eurotax for the duration and purposes of this Licence Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Eurotax. Customer will indemnify Eurotax fully in relation to any breach of these obligations.

11.4  Eurotax obdeluje VRM ali VIN podatke izključno za namene identifikacije vozila in za beleženje te aktivnosti za namene obračunavanja in revizije, kot tudi za namene poročanja proizvajalcem vozil, kolikor se njihovi sistemi uporabljajo. Poleg tega lahko stranka v Eurotaxove produkte vnaša tudi podatke svojih kupcev in povezanih oseb za lastne administrativne namene.

11.4    Eurotax shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Eurotax uses. The Customer may also record in Eurotax’s system the details of its own customers and connected individuals for its own administrative purposes.

11.5 V povezavi z osebnimi podatki, ki jih Eurotax obdeluje v luči izpolnjevanja svojih obveznosti v skladu s to licenčno pogodbo, se Eurotax zavezuje:

11.5    Eurotax shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Eurotax of its obligations under this Licence Agreement:

11.5.1      da bo obdelal osebne podatke zaradi zagotavljanja pogodbeno dogovorjenih storitev in tudi drugače izključno na podlagi pisnega navodila stranke, razen če Eurotax ni zakonsko zavezan k obdelavi osebnih podatkov iz drugih razlogov. V slednjem primeru mora Eurotax o tem vnaprej obvestiti stranko, kolikor to ni prepovedano;

11.5.1    process Personal Data in order to provide services under the Licence Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Eurotax is legally compelled by a public authority to process Personal Data for a different reason, in which case Eurotax will notify Customer in advance if Eurotax is not prohibited from doing so;

11.5.2      da ima na razpolago primerne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, nenamerno izgubo, neželenim spreminjanjem, nezakonitim posredovanjem ali nepooblaščenim dostopom, s katerimi zagotavlja raven zaščite, ki ustrezno upošteva tveganja, izhajajoča iz obdelave podatkov, trenutno stanje tehnologije in stroške, nastale tekom izvajanja takšnih ukrepov; Eurotax bo na zahtevo na naslov  dataprotection@autovistagroup.com poslal podroben opis obstoječih ukrepov;

11.5.2       ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Eurotax will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com ;

11.5.3       zagotoviti, da so osebe, ki imajo dostop do in/ali so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k molčečnosti;

11.5.3      ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential; and

11.5.4      da se osebni podatki posredujejo zunaj Evropskega gospodarskega prostora samo v primeru, ko stranka s tem vnaprej pisno soglaša in so izpolnjeni naslednji pogoji: (i) stranka ali Eurotax sta poskrbela za ustrezne varovalke pri takšnem prenosu; (ii) posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko uveljavlja pravice in učinkovita pravna sredstva; (iii) Eurotax izpolnjuje svoje obveznosti, ki mu jih narekuje zakonodaja o varstvu podatkov, s tem, da zagotavlja ustrezno raven zaščite za vse osebne podatke, ki so predmet prenosa; in (iv) Eurotax deluje skladno z navodili, ki mu jih je stranka vnaprej sporočila glede obdelave osebnih podatkov;

11.5.4     not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Eurotax has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Eurotax complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) comply with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data.

11.5.5      vedno na stroške stranke nuditi pomoč stranki pri odgovoru na zahtevek posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, in pri zagotavljanju skladnosti z dolžnostmi, ki jih zakonodaja o varstvu podatkov nalaga v povezavi z varnostjo, javljanjem kršitev osebnih podatkov, oceno učinka posledic in sodelovanjem z nadzornimi organi ali regulatorji;

11.5.5      assist the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators;

11.5.6       v primeru kršitve osebnih podatkov takoj obvestiti stranko po tem, ko je Eurotax izvedel za takšno kršitev;

11.5.6   notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;

11.5.7       po prenehanju te licenčne pogodbe na podlagi pisnega navodila stranke izbrisati ali vrniti vse osebne podatke in njihove kopije, kolikor jih ni dolžan hraniti še naprej v skladu z veljavno zakonodajo;

11.5.7      at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Licence Agreement unless required by Applicable Law to store the Personal Data;

11.5.8       voditi popolno in točno evidenco vseh informacij, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti z dolžnostmi, navedenimi v tem 11. členu, in dovoliti kontrole s strani stranke ali njenega pooblaščenega revizorja; in

11.5.8     maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 11 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor; and

11.5.9       stranko v celoti oprostiti vseh zahtevkov, ki izhajajo iz kršitve teh dolžnosti.

11.5.9      indemnify Customer fully in relation to any breach of these obligations.

11.6 Stranka dovoljuje, da Eurotax lahko imenuje druge obdelovalce VRM in VIN podatkov ali podizvajalce, ki bodo zagotovili sistemsko podporo kot drugi obdelovalci osebnih podatkov v skladu s to licenčno pogodbo. Eurotax je ali bo sklenil sporazum z drugimi pogodbenimi obdelovalci na podlagi njihovih standardnih pogojev ali pisno dogovoril dolžnosti, ki so določene v tem členu. Eurotax v odnosu do stranke ostaja v celoti odgovoren za vsa dejanja in opustitve dejanj s strani vseh tako imenovanih pogodbenih obdelovalcev.

11.6    Customer consents to Eurotax appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Licence Agreement. Eurotax has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially on their standard terms of business, or covering the obligations contained in this clause, and as between Eurotax and Customer, Eurotax shall remain fully liable for all acts or omissions of any third party processor appointed by us.

11.7 Vsaka stranka lahko ta 11. člen nadomesti kadarkoli v roku najmanj 30 dni s standardnimi klavzulami za prenos osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu, kolikor je to ustrezno, ali z drugimi podobnimi določbami, ki so sestavni del veljavnega certifikacijskega programa, pri čemer takšne spremembe stopijo v veljavo, ko so sklenjene kot dodatek k tej licenčni pogodbi.

11.7    Either party may, at any time on not less than 30 days’ notice, revise this clause 11 by replacing it with any applicable controller to processor standard clauses or similar terms forming part of an applicable certification scheme (which shall apply when replaced by attachment to this Licence Agreement).

12. DRUGE DOLOČBE

12. MISCELLANEOUS

12.1   Eurotax lahko to licenčno pogodbo in vsa naročila, podana na njeni podlagi, odstopi enemu od svojih povezanih podjetij ali družb, na katero je Eurotax prenesel, ji prodal, odstopil, dal v najem ali dodelil pretežno vsa sredstva ali premoženje, povezana z izpolnjevanjem njegovih obveznosti iz te pogodbe. Eurotax lahko vse obveznosti, ki jih mora izpolnjevati v skladu s to licenčno pogodbo, prenese na podizvajalca, vendar še naprej ostaja odgovoren za takšne obveznosti.

12.1     Eurotax may assign this Licence Agreement and any order hereunder to any of its affiliated entities or to any entity to which Eurotax may sell, transfer, convey, assign or lease all or substantially all of the assets or material used in connection with the performance of its obligations hereunder. Eurotax may subcontract any or all of the obligations to be performed by it hereunder, but will retain responsibility for the work.

12.2   Nobena pogodbena stranka ne jamči za izgubo ali škodo, ki je nastala zaradi zapoznele izpolnitve ali neizpolnitve njenih obveznosti v okviru licenčne pogodbe, kadar je vzrok zanje zunaj njenega razumnega nadzora.

12.2     Neither party shall be liable for any loss or damage caused by delay or failure in the performance of any of its obligations under the Licence Agreement where the same is occasioned by a cause beyond its reasonable control.

12.3  Odpoved ali zapoznelo kaznovanje kršitev te licenčne pogodbe s strani neke pogodbene stranke se ne razume kot odpoved kasnejšemu kaznovanju takšnih kršitev te iste ali drugih določb

12.3     Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under the Licence Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of the Licence Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

12.4 Če neko določbo (ali del določbe) te licenčne pogodbe pristojni organ delno ali v celoti razglasi za neveljavno ali neizvršljivo, potem se ta določba ali njen del črta, kar pa ne vpliva na veljavnost ostalih določb licenčne pogodbe kot tudi preostalega dela sporne določbe. Neizvršljiva določba se nadomesti s takšno, ki je čim bliže predvidenemu gospodarskemu namenu, obeh strank.

12.4     If any provision (or part of a provision) of this Licence Agreement is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of the Licence Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby. The unenforceable provision shall be replaced with a provision that as closely as possible corresponds to the parties’ envisaged economic intent.

12.5 Ta licenčna pogodba predstavlja celoten dogovor in nadomešča vse prejšnje sporazume in dogovore med pogodbenima strankama v zvezi s produkti.

12.5  This Licence Agreement is the entire agreement and replaces all previous agreements and understandings between the parties relating to the Products.

12.6 V primeru odstopanja med slovensko in angleško različico te licenčne pogodbe, so merodajne določbe in pogoji v slovenskem jeziku, ki tudi prevladajo.

12.6 In the event of any discrepancy between the Slovene and English version of this Licence Agreement, the provisions of the Slovene language terms and conditions shall prevail.